Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bậc dẫn đầu và hằng số Waldschmidt của các lược đồ chiều không
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Chanh Tu
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng; Số: 6;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This paper shows a short survey about evaluation of initial degree and Waldschmidt
constant of zero-dimensional schemes in projective space including some properties, conjectures
and main, updated results. The paper also shows some computations of initial degree and
Waldschmidt constant for special cases in projective plane
ABSTRACT
This paper shows a short survey about evaluation of initial degree and Waldschmidt
constant of zero-dimensional schemes in projective space including some properties, conjectures
and main, updated results. The paper also shows some computations of initial degree and
Waldschmidt constant for special cases in projective plane
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn