Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hằng số Waldschmidt của một số tập điểm có 2 đường thẳng hỗ trợ trong mặt phẳng xạ ảnh.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Chanh Tu, Tran Manh Hung
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại Học Quảng Bình; Số: 6;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
We compute the Waldschmidt constant for some special cases of points in projective plane
with two supporting lines, each line contains at least 3 points.
ABSTRACT
We compute the Waldschmidt constant for some special cases of points in projective plane
with two supporting lines, each line contains at least 3 points.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn