Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hằng số Waldschmidt của một số tập điểm với 3 đường thẳng hỗ trỡ trong mặt phẳng xạ ảnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Chanh Tu, Dang Tuan Hiep
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2021
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
The paper shows values of the initial degree and Waldschmidt constant for some
special cases including several cases of ten points with three supporting lines in projective plane
ABSTRACT
The paper shows values of the initial degree and Waldschmidt constant for some
special cases including several cases of ten points with three supporting lines in projective plane
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn