Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,052,963

 Một số bài toán của lược đồ chiều 0 trong không gian xạ ảnh
Chủ nhiệm:  Nguyễn Chánh Tú; Thành viên:  M. Oka, M. Ishikawa; Đỗ Trọng Hoàng, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hoài Ngọc Nhân
Số: 101.01.37.09 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Tự nhiên
 • Đánh giá chỉ số chính quy của các lược đồ chiều 0 có cấu hình đặc biệt: truớc mắt đề tài tập trung vào các lược đồ có bậc n+k trong không gian xạ ảnh chiều n và các lược đồ trên đường cong hữu tỷ.
 • Xác định các đa tạp ứng với các hệ tuyến tính của các dạng thuần nhất đi qua một lược đồ chiều 0 trong mặt phẳng xạ ảnh. Trước mắt đề tài tập trung vào các trường hợp đặc biệt như lược đồ bậc 6 với các dạng thuần nhất bậc 3, mở rộng các kết quả đó cho các trường hợp khác.
 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa bài toán trên với các tính chất kỳ dị của dạng   thuần nhất generic tương ứng. Trước mắt đề tài tập trung vào trường hợp lược đồ bậc 6 với các kỳ dị dạng xuyến (2,3).
 • cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

  walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn