Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,764

 Kiểm soát dao động của dây cáp văng bằng thiết bị cản theo mô hình gắn hai thiết bị cản nhớt có xét đến độ cứng chống uốn của dây cáp văng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Châu Si Quanh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững” năm 2016; Số: ISBN 978-604-82 -1809-6;Từ->đến trang: 625-630;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kiểm soát dao động của dây cáp văng là một nội dung cần được quan tâm trong thiết kếcầu dây văng. Bài báo trình bày một giải pháp giảm dao động của dây cáp văng bằng thiết bịcản theo mô hình hai giảm chấn cản nhớt được gắn ởhai đầu dây có xét đến độcứng chống uốn của dây cáp văng. Các tác giả đã giải bài toán bằng phương pháp sốtrong môi trường MATLAB. Qua kết quảnghiên cứu cho thấy hiệu quảgiảm dao động của dây cáp văng phụthuộc vào hệsốcản nhớt của thiết bịcản, vịtrí lắp đặt thiết bịgiảm chấn và độcứng chống uốn của dây cáp văng.
ABSTRACT
Controlled the vibration of the stayed-cables is a content should be interested in the cable-stayed bridge design. This paper presents a method of limiting oscillation of the stayed-cables by the device damper follow the model of two viscous dampers are mounted at the two ends considering the inflection stiffness of the stayed-cables. The authors solve the problem by numerical methods in MATLAB environment. Through the results of research shows that the efficiency decrease of the vibration of the stayed-cables depend on viscosity coefficient of equipment, installation position of equipment dampers and the inflection stiffness of the stayed-cables.
[ 2018\2018m02d023_23_7_102016-TISDCn.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn