Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,288,486

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích dao động ngẫu nhiên cầu dây văng dưới tác dụng của hoạt tải xe di động trên mặt cầu không bằng phẳng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Yukihisa Kuriyama, Nguyễn Duy Thảo. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ. Số: Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia. Trang: 559-566. Năm 2018. (Jun 11 2019 10:47PM)
[2]Bài báo: Improvement of vibration stability of Tran Thi Ly cable stayed bridge using friction damper taking into account of the cable bending stiffness. Tác giả: Duy Thao Nguyen. Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế. Số: Năm 2018. Trang: 339-344. Năm 2018. (Jun 11 2019 10:51PM)
[3]Bài báo: Phân tích hệ số động lực của chuyển vị, mô men uốn và lực cắt trong cầu dầm SuperT có bản mặt cầu liên tục nhiệt do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Yukihisa Kuriyama, Nguyễn Duy Thảo. Tạp chí giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818. Trang: 42-45. Năm 2017. (Feb 23 2018 11:19PM)
[4]Bài báo: Xác định hệ số động lực của cầu dầm Super T có bản liên tục nhiệt do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp đo đạc thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Hoan. Tạp chí giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818. Trang: 71-75. Năm 2017. (Feb 23 2018 11:39PM)
[5]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng độ gồ ghề ngẫu nhiên của mặt cầu đối với hệ số động lực cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Thảo. Tạp chí giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818. Trang: 36-39. Năm 2017. (Feb 23 2018 11:45PM)
[6]Bài báo: Kiểm soát dao động của dây cáp văng bằng thiết bị cản theo mô hình gắn hai thiết bị cản nhớt có xét đến độ cứng chống uốn của dây cáp văng. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Châu Si Quanh. Hội thảo khoa học quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững” năm 2016. Số: ISBN 978-604-82 -1809-6. Trang: 625-630. Năm 2016. (Feb 23 2018 11:07PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng phương pháp đo rung động để xác định lực căng trong dây cáp văng cầu Phò Nam – TP Đà Nẵng trong quá trình thi công. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và tự động hóa” năm 2016. Số: ISBN: 978 – 604 – 95 – 0221 – 7. Trang: 203-209. Năm 2016. (Feb 23 2018 10:58PM)
[8]Bài báo: Thiết kế chương trình tự động hóa công tác quan trắc ứng suất - biến dạng và chuyển vị trên mô hình dầm thép điều chỉnh nội lực bằng hệ thống thiết bị TDS 303 TML – Japan. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Xuân Toản. Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc năm 2015. Số: ISBN 978-604-84-1272-2. Trang: 471-478. Năm 2015. (Feb 23 2018 10:32PM)
[9]Bài báo: Kiểm soát dao động của dây cáp văng bằng thiết bị cản nhớt có xét đến độ cứng chống uốn của dây cáp văng và độ đàn hồi của gối gắn thiết bị cản. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ. Tuyển tập công trình - Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc năm 2014. Số: ISBN 978-604-913-233-9. Trang: 587-592. Năm 2014. (Aug 30 2014 10:14AM)
[10]Bài báo: Đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu theo quan điểm tích hợp của AASHTO-USA. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 65. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng công nghệ “Wriless structural Bridge testing System” đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu Nguyễn Tri Phương tại TP Đà Nẵng, Phần 1: Cầu dẫn, dầm Super T, L=40m. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ, Lê Văn Lạc, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Hội nghị Khoa học toàn quốc - Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 329-336. Năm 2013. (Aug 30 2014 9:21AM)
[12]Bài báo: NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH DAO ĐỘNG CỦA DÂY CÁP VĂNG BẰNG THIẾT BỊ CẢN MÔ HÌNH ĐÀN-NHỚT CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ CỨNG CHỐNG UỐN CỦA DÂY CÁP VĂNG. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(71).2013. Trang: 32-37. Năm 2013. (Aug 30 2014 10:07AM)
[13]Bài báo: Kiểm soát dao động của dây Cáp văng bằng thiết bị cản theo mô hình High Damping Rubber Damper có xét đến độ cứng chống uốn của dây cáp văng. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo. Tuyển tập công trình khoa học - Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9 năm 2012. Số: ISBN 978-604-911-435-9. Trang: 564-572. Năm 2012. (Aug 30 2014 9:45AM)
[14]Bài báo: Khảo sát thực nghiệm gia tốc dao động của Cầu Thuận Phước bằng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Lê Văn Lạc. Tuyển tập công trình khoa học - Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9 năm 2012. Số: ISBN 978-604-911-435-9. Trang: 573-582. Năm 2012. (Aug 30 2014 9:51AM)
[15]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DẦM P-B TRONG CÔNG TÁC SỬA CHỮA, NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CẦU DẦM THÉP CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Trần Đăng Huy. Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1[50]/2012. Trang: 51-57. Năm 2012. (Oct 10 2012 8:57AM)
[16]Bài báo: PHÂN TÍCH HỆ SỐ KHÍ ĐỘNG DO TẢI TRỌNG GIÓ GÂY RA TRÊN MẶT CẮT NGANG DẦM HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG MÔ HÌNH CFD. Tác giả: NGUYỄN DUY THẢO, PHAN HOÀNG NAM, NGUYỄN XUÂN TOẢN. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 9/2011. Trang: 25-27. Năm 2011. (Oct 10 2012 9:05AM)
[17]Bài báo: Phân tích dao động tự do của hệ dây cáp – thiết bị cản nhớt tuyến tính có xét đến độ cứng chống uốn của dây . Tác giả: Nguyễn Đông Anh - Viện cơ học Việt Nam Phạm Duy Hòa - Trường Đại học Xây Dựng Nguyễn Duy Thảo - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà nội. Số: 8. Trang: 63-73. Năm 2007. (Dec 29 2010 10:23PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu tính toán cầu dây văng có xét đến biến dạng đàn hồi của dây, chuyển vị thẳng, chuyển vị xoay của tháp cầu. . Tác giả: Hoàng Phương Hoa - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng Nguyễn Duy Thảo - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí khoa học công nghệ của các trường kỹ thuật. Số: số 32+33. Trang: 89-95. Năm 2002. (Dec 29 2010 10:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A new analysis of wind on chloride deposition for long-term aerosol chloridedeposition monitoring with weekly sampling frequency. Authors: Ngoc Duc Pham, Yukihisa Kuriyama, Naoya Kasai, Shinji Okazaki, Katsuyuki Suzuki, Duy Thao Nguyen. Atmospheric Environment (SCI). No: Volume 198 (https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.10.033). Pages: 46-54. Year 2019. (Jun 11 2019 10:39PM)
[2]Article: Effects of Random Road Roughness on Dynamic Impact Factor of multi-span Super T Girder Bridge with Link Slab due to Moving Vehicles. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Duy-Thao Nguyen. Lecture Notes in Civil Engineering (Index by Scopus). No: Volume 54. Pages: 99-104. Year 2019. (Oct 23 2019 8:36AM)
[3]Article: A Further Study on Stay Cable Galloping under Dry Weather Condition. Authors: Vo Duy Hung, Nguyen Duy Thao. Lecture Notes in Civil Engineering (Index by Scopus). No: Volume 54. Pages: 191-196. Year 2019. (Oct 23 2019 8:44AM)
[4]Article: A Study on Combination of Two Friction Dampers to Control Stayed-cable Vibration under considering its Bending Stiffness. Authors: Duy-Thao Nguyen, Duy-Hung Vo. Lecture Notes in Civil Engineering (Index by Scopus). No: Volume 54. Pages: 87-92. Year 2019. (Oct 23 2019 8:50AM)
[5]Article: Analysis of Dynamic Impact Factors of Bridge Due to Moving Vehicles Using Finite Element Method. Authors: T. Nguyen-Xuan, Y. Kuriyama, T. Nguyen-Duy. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore (Indexed by SCOPUS). No: ISBN 978-981-10-7149-2 (https://doi.org/10.1007/978-981-10-7149-2_77). Pages: 1105-1119. Year 2018. (Mar 6 2018 8:15PM)
[6]Article: Stationary Random Vibration Analysis of Dynamic Vehicle-Bridge Interaction Due to Road Unevenness. Authors: T. Nguyen-Xuan,Y. Kuriyama, T. Nguyen-Duy. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore (Indexed by SCOPUS). No: ISBN 978-981-10-7149-2 (https://doi.org/10.1007/978-981-10-7149-2_78). Pages: 1121-1138. Year 2018. (Mar 6 2018 8:21PM)
[7]Article: Application of Atmospheric Corrosion Sensor Based on Strain Measurement Case study in Da Nang City Vietnam and Yokohama Japan. Authors: Nining Purwasih, Pham Ngoc Duc, Naoya Kasai, Shinji Okazaki, Yukihisa Kuriyama, Hiroshi Kihira, Nguyen Duy Thao, Nguyen Lan. Asia Pacific Safety Conference 2017 in Kitakyushu, Japan. No: on November 29th - December 1st, 2017. Pages: SD4-04. Year 2017. (Feb 23 2018 10:16PM)
[8]Article: Random Dynamic Response Analysis of Bridge Subjected to Moving Vehicles. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Kuriyama Yukihisa, Duy-Thao Nguyen. International Journal of Engineering Research & Technology. No: ISSN: 2278-0181, Vol.6 Issue 06, June – 2017. Pages: 1111-1118. Year 2017. (Feb 23 2018 11:28PM)
[9]Article: Control of cable vibration using friction damper with consideration of bending stiffness. Authors: Duy-Thao NGUYEN** and Xuan-Toan NGUYEN***. 16th Asia Pacific Vibration Conference 24-26 November, 2015. No: 16th. Pages: 767-774. Year 2015. (Jan 20 2016 10:47PM)
[10]Article: Structural and Environmental monitoring of Thuan Phuoc bridge. Authors: Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada, Mayuko Nishio, Yukihisa Kuriyama, Naoya Kasai, Phan Cao Tho, Le Van Lac, Nguyen Lan, Nguyen Van My and Nguyen Duy Thao. The transport infrastructure of vietnam with sustainable development. No: ISBN 978-604-82-0019-0. Pages: 11-18. Year 2013. (Aug 30 2014 10:01AM)
[11]Article: Vibration Control of Stayed-Cables using Viscous Linear Dampers in consideration of Bending Stiffness. Authors: Duy-Thao Nguyen and Van-My Nguyen . The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics, Seoul - Korea. No: ISBN 987-89-89693-32-1 98530. Pages: 2763-2772. Year 2011. (Oct 10 2012 9:50AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn