Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,280,680

[1] Scholarship Fund Korea Foundation - Samsung Electronics. Năm: 1998.
[2] IKESHITA SCHOLARSHIP FUND. Năm: 1999.
[3] Giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-2008. Năm: 2008.
[4] Đạt Thành tích xuất sắc trong học tập và bảo vệ Luận văn Thạc sỹ. Số: 03/QD-KT. Năm: 2008.
[5] Giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009. Số: 3236/QD-KT. Năm: 2009.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012. Số: 6520/10-10-2012. Năm: 2012.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2013. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN ngày 12/8/2013. Năm: 2013.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN ngày 18/8/2014. Năm: 2014.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp bộ năm 2014. Số: 4576/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2014.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015. Số: số 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[11] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2015. Số: 5157/QĐ-GD&ĐT. Năm: 2015.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016. Số: QĐ 5079 ngày 17 tháng 8 năm 2016. Năm: 2016.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017. Số: QĐ 2726 ngày 22 tháng 8 năm 2017. Năm: 2017.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[15] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2018. Số: 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn