Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,431

 PHÂN TÍCH HỆ SỐ KHÍ ĐỘNG DO TẢI TRỌNG GIÓ GÂY RA TRÊN MẶT CẮT NGANG DẦM HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG MÔ HÌNH CFD
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN DUY THẢO, PHAN HOÀNG NAM, NGUYỄN XUÂN TOẢN
Nơi đăng: Tạp chí Giao Thông Vận Tải; Số: 9/2011;Từ->đến trang: 25-27;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, một mô hình CFD (Computational Fluid Dynamics) được đề xuất để phân tích và tính toán các hệ số khí động học của một mặt cắt ngang dầm cầu hình chữ nhật. Kết quả tính toán của mô hình số đạt được có sự khác biệt không lớn so với giá trị quy định trong tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05.
ABSTRACT
In this paper, a CFD model is proposed to investigate the aerodynamic coefficients of a rectangular beam section. The numerical results is obtained and compared well with the results obtained from the Bridge Design Specification 22TCN 272-05.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn