Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,626

 Kiểm soát dao động của dây Cáp văng bằng thiết bị cản theo mô hình High Damping Rubber Damper có xét đến độ cứng chống uốn của dây cáp văng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo
Nơi đăng: Tuyển tập công trình khoa học - Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9 năm 2012; Số: ISBN 978-604-911-435-9;Từ->đến trang: 564-572;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dây cáp văng là bộ phận chịu lực chính của kết cấu cầu dây văng. Trong quá trình khai thác sử dụng, dây cáp văng thường xuyên bị dao động dưới tác dụng của các tải trọng có tính chu kỳ như: gió, mưa gió kết hợp, hoạt tải…gây ra hiện tượng phá hoại mỏi trong dây cáp văng. Để khắc phục, một số thiết bị cản như: Viscous Damper; Friction Damper; High Damping Rubber Damper (HDRD)... được sử dụng để nâng cao tỷ số cản của dây cáp văng. Bài báo tập trung nghiên cứu khả năng hạn chế dao động của dây cáp văng bằng thiết bị HDRD. Xây dựng chương trình Cable-BKĐN để tự động hóa công tác thiết kế giảm chấn cho dây cáp văng trên môi trường MATLAB. Kết quả nghiên cứu cho phép xác định các thông số tối ưu của thiết bị cản và vị trí gắn thiết bị cản hợp lý nhất trên dây cáp văng
ABSTRACT
Stayed-cables are the main component of cable-stayed bridge. During the working process, stayed-cables usually are vibrated under some cycle load as: wind, rain wind interaction, live load…It makes the fatigue phenomenon in stayed-cables. To overcome that, some damping devices as Viscous Damper, Friction Damper, High Damping Rubber Damper is use to increase damping ratio of stayed-cables. The paper studies the capacity reducing vibration of stayed-cables by HDRD. Making the program Cable-BKĐN to design damping device of stayed-cable in MATLAB. From the study results, it can determine optimal parameters of damping device and the suitable location attached damping device on stayed-cable
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn