Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,747

 Khảo sát thực nghiệm gia tốc dao động của Cầu Thuận Phước bằng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Lê Văn Lạc
Nơi đăng: Tuyển tập công trình khoa học - Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9 năm 2012; Số: ISBN 978-604-911-435-9;Từ->đến trang: 573-582;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lĩnh vực phát triển các cảm biến không dây (wireless sensor) là rất cần thiết đối với việc đánh giá các đặc tính ứng xử của các công trình xây dựng nói chung và công trình cầu nói riêng. Trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng (DUT-UD) và Đại học quốc gia Yokohama (YNU) – Japan, bài báo trình bày một phương pháp khảo sát gia tốc dao động tại Cầu treo dây võng Thuận Phước–Đà Nẵng theo công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System. Gia tốc dao động của dầm cầu được ghi lại thông qua bốn wireless accelerometer đặt tại ½ nhịp và ¼ nhịp chính của cầu dưới tác dụng của xe tải thử nghiệm. Gia tốc dao động của dầm cầu được biểu diễn thông qua thời gian thực hoặc vị trí của xe tải trên dầm cầu. Từ kết quả gia tốc dao động thu được có thể phân tích tính toán tần số dao động tự nhiên của dầm cầu. Các kết quả phân tích tần số của nhóm nghiên cứu DUT khá trùng khớp với kết quả phân tích của YNU
ABSTRACT
Field development of wireless sensors is a necessary for validating the behavior performance of structure in civil engineering. In the cooperation program between Danang University of Technology – Danang University and Yokohama National University, the paper presents a method study vibration acceleration of ThuanPhuoc Bridge using Wireless Structural Bridges Testing System. Acceleration of the girder bridge is recorded by four wireless accelerometer on the center and quarter of main span under testing live load. Acceleration is monitored on real time and the position of testing live load on the girder bridge. From the acceleration results, it can analysis the natural frequency of girder bridge. The research results of DUT are fairly consistent with the results of YNU
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn