Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,516

 NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH DAO ĐỘNG CỦA DÂY CÁP VĂNG BẰNG THIẾT BỊ CẢN MÔ HÌNH ĐÀN-NHỚT CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ CỨNG CHỐNG UỐN CỦA DÂY CÁP VĂNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 10(71).2013;Từ->đến trang: 32-37;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cầu dây văng thuộc loại cầu có nhịp lớn, độ cứng nhỏ và dễ bị ảnh hưởng với các tải trọng có tính chất chu kỳ. Dây cáp văng là kết cấu mềm theo phương ngang và có tỷ số cản dao động rất thấp. Khi chịu các kích động có tính chất chu kỳ trong các điều kiện nhất định, dây cáp văng có thể tích lũy năng lượng và dao động với biên độ khá lớn. Dây cáp văng thường xuyên dao động với biên độ lớn sẽ bị phá hoại do hiện tượng mỏi gây ra. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết và phân tích số cho giải pháp nâng cao khả năng ổn định dao động của dây cáp văng bằng thiết bị cản mô hình đàn nhớt có xét đến độ cứng của dây cáp văng; xây dựng chương trình Cable-BKĐN để tự động hóa công tác thiết kế giảm chấn đối với dây cáp văng trên môi trường MATLAB. Kết quả nghiên cứu cho phép xác định các thông số tối ưu của thiết bị cản và vị trí gắn thiết bị cản hợp lý nhất trên dây cáp văng
ABSTRACT
Cable-stayed bridge is a long span bridge. It has small stiffness and is influenced easily by some cycle load . Cable-stayed is flexible horizontal structure and has very small damping factor. When cable-stayed is excited by some cycle load in specific condition, it can accumulate the energy and vibrate with larger amplitude. Cable-stayed usually vibrate with larger amplitude, it will be destroyed by fatigue phenomenon. This paper presents the theory and numerical analyze for enhancing the vibrating stability of cable-stayed by damper device with visco-elastic model in consideration of the bending stiffness of cable-stayed. Making the program Cable-BKDN to design automatically the damping damper for cable-stayed in Matlab environment. From the study results, it is possible to determine optimal parameters of damping device and the best suitable location attached damper device on cable-stayed
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn