Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,279,413

 Ứng dụng công nghệ “Wireless Structural Bridges Testing System” đánh giá dao động và khả năng chịu lực của các Công trình cầu trên địa bàn Miền Trung và Tây nguyên
Chủ nhiệm:  Th.S Nguyễn Duy Thảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Th.S Phan Hoàng Nam; Th.S Trần Đình Minh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: Đ2013-02-70 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

- Nghiên cứu lý thuyết nguyên lý hoạt động Công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System trong công tác quan trắc và đánh giá khả năng chịu lực của công trình cầu.


- Ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System để quan trắc đo đạc tại một số công trình cầu ở Miền Trung và Tây Nguyên. Phân tích và đánh giá số liệu đo thực nghiệm

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

- Báo cáo khoa học hoàn chỉnh

- 01 bài báo tham dự và đã được đăng toàn văn tại hội nghị khoa học toàn quốc “Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9”, tổ chức tại Hà nội 8-9/12/2012, ISBN: 978-604-911-435-9


-02 bài báo tham dự và đã được đăng toàn văn tại hội nghị khoa học toàn quốc  “Hạ tầng giao thông Việt nam với phát triển bền vững”, tổ chức tại Đà nẵng 17-18/ 8/2013, ISBN: 978-604-82-0019-0


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn