Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,645,154

 Nghiên cứu, chế tạo bộ thí nghiệm và kiểm tra vi xử lý, Đề tài cấp ĐHĐN, 2002. (Chủ trì)
Chủ nhiệm:  Phan Ngọc Kỳ
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: T01-17-03 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn