Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,578

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một đề xuất ứng dụng PLM để nâng cao sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu trong quá trình điều trị bệnh nhân cần cấy ghép các bộ phận giả. Tác giả: Ngô Thanh Nghị*; Tào Quang Bảng; Bùi Hệ Thống. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 42-45. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[2]Bài báo: Tối ưu hóa lực nâng của vật thể bay khung mềm dẻo có kích thước theo tiêu chuẩn nano dựa trên phân tích cộng hưởng uốn và xoắn. Tác giả: Đoàn Lê Anh, Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019). Số: x. Trang: 100-105. Năm 2019. (Jan 7 2020 10:45AM)
[3]Bài báo: Hệ thống mô hình dây chuyền sản xuất tự động sử dụng giao tiếp Profinet giữa các PLC Siemens s7-1200 lập trình bằng TIA Portal. Tác giả: ThS. Võ Như Thành*; ThS. Ngô Thanh Nghị; ThS. Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 59. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[4]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha . Tác giả: Đặng Phước Vinh; Ngô Thanh Nghị; Võ Như Thành; Nguyễn Đăng Trình; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3 (76). Trang: 78-82. Năm 2014. (Jun 30 2014 7:54PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FPGA ĐỂ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO VI ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ CHUYỂN MẠCH HAI PHA. Tác giả: Võ Như Thành; Đặng Phước Vinh; Ngô Thanh Nghị;Nguyễn Đăng Trình;Đoàn Lê Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 48. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[6]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Tự động hóa ngày nay
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 08; Chuyên san tháng 12. Trang: 3-10. Năm 2013.
(May 9 2014 4:04PM)
[7]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở tích hợp cảm biến dòng điện Eddy. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa - VCCA 2013
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2. Trang: 564-570. Năm 2013.
(Dec 9 2013 2:04PM)
[8]Bài báo: Áp dụng phương pháp hình học và phương pháp Tôpô học để giải quyết bài toán định vị cho robot hoạt động trong nhà. Tác giả: Đoàn Lê Anh, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa - VCCA 2013
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 14. Trang: 130-139. Năm 2013.
(Dec 9 2013 2:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Kinematic Analysis of a Resonant Flexible-Wing Nano Air Vehicle Using a Bond Graph Approach. Authors: Le Anh Doan, Thanh Nghi Ngo, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang. Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA) 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer. Pages: 455-461. Year 2020. (Jan 7 2020 10:41AM)
[2]Presentations: Identification of Unbalance in Rotating Machinery Using Vibration Analyze Solution. Authors: Phuoc Vinh Dang, Le Hung Toan Do, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, Hoai Nam Le.. 2019 4th International Conference on Mechatronics and Electrical Systems. Pages: 1-6. Year 2020. (Nov 7 2019 7:47AM)
[3]Presentations: Reinforcement Q-learning PID controller for a restaurant mobile robot with double line-sensors. Authors: Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Le Hoai Nam, Ngo Thanh Nghi, Doan Le Anh. 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing, ICMLSC. Pages: 164-167. Year 2020. (Jun 11 2020 4:41PM)
[4]Presentations: Towards an Effective Solution for Medical Treatment Process based on Product Lifecycle Management. Authors: Ngo Thanh Nghi, Dang Phuoc Vinh, Vo Nhu Thanh, Le Hoai Nam, Do Le Hung Toan, Doan Le Anh. 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing, ICMLSC. Pages: 134-139. Year 2020. (Jun 11 2020 4:28PM)
[5]Article: Managing Collaborations between Medical and Engineering Actors in Case of Prosthesis Implantation: A Plm-Based Approach. Authors: Thanh Nghi Ngo, Farouk Belkadi, Alain Bernard. Computer-Aided Design and Applications (SCOPUS). No: 5. Pages: 1003-1019. Year 2019. (Aug 20 2018 4:03PM)
[6]Presentations: Design of a small scale test rig for rotating machinery characterization. Authors: Ngo Thanh Nghi, Pham Nguyen Quoc Huy, Dang Phuoc Vinh, Tran Phuoc Thanh. Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA). Lecture Notes in Networks and Systems, Springer (SCOPUS). Pages: 229-235. Year 2019. (Jun 12 2019 11:29PM)
[7]Presentations: Restaurant Serving Robot with Double Line Sensors Following Approach. Authors: Thanh Nhu Vo, Vinh Phuoc Dang, Thanh Nghi Ngo, Nam Hoai Le, Toan Le Hung Do. The 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. Pages: 235-239. Year 2019. (Nov 7 2019 7:43AM)
[8]Presentations: Optimized micro-arc oxidation coating thickness on ALZ magnesium lithium alloy. Authors: Le-Hung-Toan Do, Shuo-Jen Lee, Duc-Binh Luu, Quang-Bang Tao, Nhu-Thanh Vo and Thanh-Nghi Ngo. Proceedings of the 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2019). Year 2019. (Nov 7 2019 7:46AM)
[9]Presentations: The Use of Plm to Improve Collaboration and Data Sharing in the Treatment Process. Authors: Thanh Nghi Ngo, Farouk Belkadi, Alain Bernard. International CAD Conference, Paris, France. Pages: 97-101. Year 2018. (Aug 20 2018 3:56PM)
[10]Presentations: Supporting Data and Knowledge Sharing in the Medical Treatment Process: A Plm Perspective. Authors: Thanh Nghi Ngo, Phuoc Vinh, Dang, Farouk Belkadi, Alain Bernard. International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, Vietnam. Pages: 342-348. Year 2018. (Aug 20 2018 3:59PM)
[11]Presentations: Dynamic Behavior of Tilting-Pad Journal Bearings with Variable Pivot Stiffness. Authors: Phuoc Vinh Dang, Thanh Nghi Ngo, Nhu Thanh Vo, Van Tien Tran. International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, Da Nang, Viet Nam. Pages: 251-258. Year 2018. (Aug 20 2018 4:01PM)
[12]Article: Semantic Modeling of Collaborative Processes in Medical Sector for Plm Approach Perspective. Authors: Thanh Nghi Ngo, Farouk Belkadi, Alain Bernard. 12th International Conference on Industrial Engineering, Compiègne, France. No: 1. Pages: 1-8. Year 2017. (Aug 20 2018 3:51PM)
[13]Presentations: Interest of PLM for Data Sharing in the Patient Treatment Process Requiring Prosthesis Implantation. Authors: Thanh Nghi Ngo, Farouk Belkadi, Alain Bernard. 15ème Colloque National AIP PRIMECA, La Plagne, France. Pages: 141-146. Year 2017. (Aug 20 2018 3:53PM)
[14]Presentations: Towards a Plm Approach Supporting Collaborations in Medical Sector. Authors: Thanh Nghi Ngo, Farouk Belkadi, Alain Bernard. IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, Troyes, France. Pages: 1-6. Year 2016. (Aug 20 2018 3:42PM)
[15]Presentations: Applying PLM Approach for Supporting Collaborations in Medical Sector: Case of Prosthesis Implantation. Authors: Thanh Nghi Ngo, Farouk Belkadi, Alain Bernard . International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering & Advanced Manufacturing, Catania, Italy. Pages: 871-878. Year 2016. (Aug 20 2018 3:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn