Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,655,170

 Đánh giá hiện trạng khói thải và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu suất xử lý khí thải lò hơi của công ty Dệt may Hòa Thọ, TP Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Phước Quý An*; TS. Nguyễn Đình Huấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(104).2016;Từ->đến trang: 6;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong công nghiệp đang phát triển, ô nhiễm môi trường không khí từ quá trình đốt nhiên liệu than, củi, dầu nói chung và lò hơi nói riêng ngày càng tăng. Công ty Dệt may Hòa Thọ là một doanh nghiệp lớn nên vấn đề môi trường luôn được đặt lên hàng đầu. Công ty hoạt động với 3 lò hơi phục vụ cho các nhà máy may có hệ thống xử lý khí thải đi kèm. Khói thải ở ống khói lò hơi được đo khi bắt đầu và sau quá trình đốt nhiên liệu đã ổn định. Kết quả cho thấy nồng độ bụi lò 5 tấn/h và 4 tấn/h ở thời điểm bắt đầu đốt nhiên liệu vượt quá QCVN 19-2009 nhưng sau khi quá trình đốt cháy ổn định thì nồng độ các chất ô nhiễm đều giảm và nồng độ bụi đạt QCVN 19-2009. Sau khảo sát thực tế hệ thống xử lý khí thải đã thấy nhược điểm trong cấu tạo và vận hành. Vì vậy, các giải pháp được đề xuất là cải tiến xyclon, bể nước dập bụi và đường ống dẫn khí nhằm nâng cao hiệu suất xử lý bụi.
ABSTRACT
In the growing industry, the level of air pollution resulting from the combustion of fuels such as coal, wood, oil in general and boiler in particular is increasing. Hoa Tho Textile and Garment Company is a large company, so the environment issue has always been at the forefront. The company is operating regularly with three boilers serving garment factories accompanied with with waste gas treatment system. The chimney flue of the boiler is measured at the start of combustion and when the fuel combustion process becomes stable. The results have shown that the concentration of dust of 5 tons/h furnace and 4 tons/h furnace at the start of combustion exceeds the figures in QCVN 19-2009 but when the combustion is stable, the concentration of pollutants decreases and reaches the figures in QCVN 19-2009. After surveying the actual air treatment process, the author have found out some weaknesses in structure and operation. Thereby, some, measures are proposed to improve cyclone, dust suppression water tank and air pipe system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn