Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,655,346

[1] Giải thưởng Dự án Xanh Sony. Số: 09-SGDA 2007. Năm: 2008.
[2] Báo cáo xuất sắc trong hội nghị "2011 KOSAE (Korean Society For Atmospheric Environment) Fall Conference" ở Hàn Quốc. Số: 12-130. Năm: 2012.
[3] Báo cáo xuất sắc trong hội nghị "1st International Conference on Green Environmental Technology 2011 (KSEE 2011)" ở Hàn Quốc. Số: 2012-266. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn