Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,644,612

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá hiện trạng lắp đặt, sử dụng máy điều hòa không khí tại các khu dân cư ở TP Đà Nẵng và đề xuất giải pháp hợp lý. Tác giả: ThS. Nguyễn Phước Quý An*; TS. Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: Đánh giá hiện trạng khói thải và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu suất xử lý khí thải lò hơi của công ty Dệt may Hòa Thọ, TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Phước Quý An*; TS. Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[3]Tham luận: Tái sử dụng nước thải-Nghiên cứu điển hình tại công ty dệt may Hòa Thọ, TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyen Phuoc Quy An, Tran Van Quang. Hội thảo công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Trang: 109-113. Năm 2016. (Aug 28 2021 11:18AM)
[4]Bài báo: Studying the method for sensitivity analysis of ozone formation in urban and rural areas using CMAQ. Tác giả: Nguyen Phuoc Quy An. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 – 1531 NO. 12(97).2015. Trang: 1-5. Năm 2015. (Mar 14 2016 3:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Methodology for Wastewater Discharge Modeling – Application to Danang Bay, Vietnam. Authors: Phuoc Quy An Nguyen, Philippe Gourbesville, Philippe Audra, Ngoc Duong Vo and Diep Ngoc Khoi Vo. 6th International Conference on Environment and Renewable Energy. Pages: 012047. Year 2020. (Aug 28 2021 11:02AM)
[2]Presentations: Modelling phosphate dispersion from wastewater of urban drainage to Danang Bay, Vietnam. Authors: Phuoc Quy An Nguyen, Philippe Gourbesville, Ngoc Duong Vo, Philippe Audra, Morgan Abily, Qiang Ma. The 1st International Conference on Water Resources and Coastal Engineering, Danang, Vietnam. Pages: 187-190. Year 2020. (Aug 28 2021 10:04AM)
[3]Article: Modelling NH4+ dispersion from wastewater of urban drainage to the coastal area of Danang City, Vietnam. Authors: Phuoc Quy An Nguyen, Philippe Gourbesville, Ngoc Duong Vo, Philippe Audra, Morgan Abily, Qiang Ma. Book Advances in Hydroinformatics. No: ISBN: 978-981-15-5435-3. Pages: 767-778. Year 2020. (Aug 28 2021 10:49AM)
[4]Presentations: Impact of Pluvial First Flush – Application to Danang City, Vietnam. Authors: Phuoc Quy An Nguyen, Philippe Gourbesville, Philippe Audra, Ngoc Duong Vo and Diep Ngoc Khoi Vo. 6th International Conference on Environment and Renewable Energy. Pages: 012048. Year 2020. (Aug 28 2021 10:55AM)
[5]Presentations: Affecting of NOx and VOC to the sensitivity of ozone formation in Seoul and Gang-hwa in Korea. Authors: Nguyen Phuoc Quy An, Suhyang Kim, Young-IL Ma, Hyeseon Jeong, Young Sunwoo
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. 2011 KOSAE (Korean Society For Atmospheric Environment) Fall Conference
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 158-158. Year 2011.
(Dec 28 2012 6:30AM)
[6]Presentations: Prototyping of Smart CO detection system. Authors: Nguyen Phuoc Quy An, Luong Hung Truyen, Eldor Primov, Subarna Rudra, Young Sunwoo, Yang Dam Eo. In 1st International Conference on Green Environmental Technology 2011 (KSEE 2011). Pages: 357-358. Year 2011. (Dec 28 2012 6:23AM)
[7]Presentations: Toxic gases detection basing on advanced technology fusion. Authors: Luong Hung Truyen, Nguyen Phuoc Quy An, Eldor, Subarna (Department of advanced technology fusion, Konkuk University, Seoul, Korea). The Second Annual Conference of Vietnamese Young Scientists in Korea. Pages: 28. Year 2011. (May 21 2011 7:43PM)
[8]Presentations: Sensitivity of ozone formation in urban and background sites of Korea. Authors: Nguyen Phuoc Quy An, Suhyang Kim, Young Sunwoo. 1st International conference on Green Environmental Technology 2011. Pages: 355-356. Year 2011. (Dec 28 2012 6:20AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn