Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,654,029

 Tác động của dòng chảy đầu tiên - Áp dụng tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuoc Quy An Nguyen, Philippe Gourbesville, Philippe Audra, Ngoc Duong Vo and Diep Ngoc Khoi Vo
Nơi đăng: 6th International Conference on Environment and Renewable Energy; Số: 15771307;Từ->đến trang: 012048;Năm: 2020
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn