Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,350,480

 MÔ HÌNH HAI GIAI ĐOẠN DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIỂU VỚI K-MEANS VÀ FUZZY-SVM
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Hiển
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(85).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 25;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đề xuất một mô hình dự đoán giá cổ phiếu kết hợp K-Means và fuzzy – Support Vector Machines (fuzzy-SVM). Việc trích xuất tập luật mờ từ dữ liệu thô dựa vào sự kết hợp của các mô hình học thống kê chính là cơ sở của mô hình đề xuất. Kiến trúc của mô hình gồm hai giai đoạn, giai đoạn một sẽ áp dụng thuật toán K-means để phân chia không gian dữ liệu đầu vào thành nhiều cụm riêng biệt. Ở giai đoạn hai, với mỗi phân vùng của dữ liệu đầu vào, mô hình fuzzy-SVM (thuật toán f-SVM) sẽ được sử dụng để khai phá các luật mờ sử dụng cho hệ thống dự đoán. Mô hình đề xuất được áp dụng dự đoán cho một số mã cổ phiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các thông số đánh giá kết quả thực nghiệm sẽ được giới thiệu, và có sự so sánh với kết quả của một số mô hình khác.
ABSTRACT
This paper proposes a model for stock price forecasting via a combination of K-Means and fuzzy– Support Vector machines (fuzzy-SVM). The extraction of fuzzy rules from raw data based on the combination of statistical machine learning models is the foundation of this proposed approach.The architecture of the proposed model includes two stages: the first stage is using K-Means algorithm to partition the whole input space into several disjoint regions. In the second stage, the fuzzy-SVM model (f-SVM alogorithm) is used to extract fuzzy rules from each partition of input data. Then, the proposed model is applied in predicting some of stock codes of Vietnam’s stock market. The experiment results are presented in comparison with the results of the other approaches.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn