Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp cơ sở: Tối ưu hóa tập luật mờ hướng dữ liệu bằng giải pháp rút gọn tập thuộc tính dữ liệu đầu vào. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2019-07-01. Năm: 2019. (Jan 8 2020 1:18PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Một số giải pháp tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất từ máy học Véc-tơ hỗ trợ hồi quy. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2018-07-01. Năm: 2018. (Jun 6 2019 3:31PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình dự báo giá cổ phiếu dựa trên việc tích hợp mô hình mờ TSK và tri thức tiên nghiệm. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2017-07-02. Năm: 2017. (Jun 21 2018 3:20PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp tích hợp các kiểu khác nhau của tri thức để cải tiến mô hình mờ TSK trích xuất từ máy học Véc-tơ hỗ trợ. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2016-07-02. Năm: 2016. (Jun 21 2018 3:18PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC VÉC-TƠ TỰA (SVM) TRONG VIỆC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM SINH VIÊN. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2013-07-01. Năm: 2013. (May 14 2014 12:09AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Chủ nhiệm: TS. Trần Tấn Vinh. Thành viên: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: B2008-ĐN07-01. Năm: 2011. (Sep 26 2013 9:27PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Hệ thống hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng.. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Hiển. Thành viên: Huỳnh Ngọc Thọ. Mã số: T2008-07-03. Năm: 2008. (Sep 26 2013 9:25PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn