Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,346,406

 Nghiên cứu giải pháp tích hợp các kiểu khác nhau của tri thức để cải tiến mô hình mờ TSK trích xuất từ máy học Véc-tơ hỗ trợ
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đức Hiển; Thành viên:  
Số: T2016-07-02 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Nghiên cứu giải pháp tích hợp các kiểu khác nhau của tri thức với mô hình mờ TSK hướng dữ liệu (data-driven models) trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ cho bài toán dự báo hồi quy nhằm cải tiến hiệu quả của mô hình.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn