Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,349

 Bài toán tiếng Nga ở Việt Nam - từ nhận thức đến tổ chức giảng dạy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Hùng & Nguyễn Văn Hiện
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc tế "Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và Phát triển", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội; Số: 11-2002;Từ->đến trang: 114-119;Năm: 2002
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiếng Nga - một trong những ngoại ngữ được đưa vào giảng dạy rất sớm, hiện chỉ còn giảng dạy tại một số trường đại học và trường phổ thông, đang đứng trước nhiều thử thách đòi hỏi phải có một cái nhìn mới từ nhận thức trong việc giảng dạy bộ môn này, cho đến việc tổ chức có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo sự liên thông giữa đào tạo và xã hội nói chung, thị trường lao động nói riêng. Cùng với sự phát triển của đất nước trong xu thế mở cửa, chủ động hội nhập với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, việc hoạch định chiến lược ngoại ngữ trên cơ sở nhu cầu sử dụng của xã hội, có tính định hướng và quản lý vĩ mô của Chính phủ ngày càng trở nên cấp thiết, góp phần quan trọng đảm bảo thành công cho những cải cách trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện hành. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến một số vấn đề nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nga trong xu thế phát triển chung của đất nước, trong đó có ngành giáo dục đào tạo những năm đầu của thế kỷ XXI
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn