Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,826

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hợp tác Khoa học và Giáo dục Nga-Việt: Lịch sử và những vấn đề của ngày hôm nay. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Hội thảo Khoa học “60 năm quan hệ ngoại giao Nga-Việt: Lịch sử và triển vọng” Đại học Đà Nẵng. Số: DHDN-2010. Trang: 43-49. Năm 2010. (Apr 5 2012 9:19PM)
[2]Bài báo: Đầu tư và sử dụng trang thiết bị hiện đại trong dạy-học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Kỷ yếu HNKH Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng lần thứ 2. Số: 2 (2006). Trang: 72-79. Năm 2006. (Jul 9 2016 5:22PM)
[3]Tham luận: Một vài đề xuất nhằm nâng cao công tác đào tạo chuyên ngữ tiếng Nga. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Kỷ yếu Hội nghị về công tác đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 37-41. Năm 2005. (Jul 9 2016 5:20PM)
[4]Tham luận: Đào tạo cử nhân tiếng Nga: Thực trang và việc nâng cao hiệu quả. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Kỷ yếu HNKH Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng lần thứ nhất. Trang: 25-30. Năm 2004. (Jul 9 2016 5:17PM)
[5]Bài báo: Một số nguyên tắc chính trong việc xây dựng giáo trình tiếng cho sinh viên năm thứ I chuyên ngữ tiếng Nga. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng & Nguyễn Văn Hiện
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1 (5). Trang: 84-87. Năm 2004.
(Apr 5 2012 8:58PM)
[6]Bài báo: Bài toán tiếng Nga ở Việt Nam - từ nhận thức đến tổ chức giảng dạy. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng & Nguyễn Văn Hiện. Hội thảo khoa học Quốc tế “Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và Phát triển”, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội. Số: DHNN-DHQGHN-2002. Trang: 4 trang. Năm 2002. (Apr 5 2012 8:40PM)
[7]Tham luận: Bài toán tiếng Nga ở Việt Nam - từ nhận thức đến tổ chức giảng dạy. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng & Nguyễn Văn Hiện. Hội thảo khoa học quốc tế "Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và Phát triển", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Trang: 114-119. Năm 2002. (Jul 9 2016 5:09PM)
[8]Bài báo: Cơ hội thị trường lao động với việc giảng dạy tiếng Nga tại miền Trung những năm đầu thế kỷ XXI. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. Đại học Đà Nẵng. Số: DHDN - 2001. Trang: 183-188. Năm 2001. (Apr 5 2012 8:20PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Дананг: потенциал развития и сотрудничества. Authors: Nguyễn Đức Hùng. HNKHQT Đại học Tổng hợp Quốc gia Tp.Vla-di-vô-xtôc, LB Nga. No: ISBN 5-7444-1697-8. Pages: 95-98. Year 2005. (Apr 5 2012 9:03PM)
[2]Article: Адресат в беспредложных глагольных словосочетаниях русского языка. Authors: Nguyễn Đức Hùng. Hội nghị khoa học Quốc tế Đại học TH Tu-la, LB Nga. No: ISBN 5-7679-1966-1. Pages: 87-91. Year 1999. (Apr 5 2012 8:08PM)
[3]Article: Русские глагольные словосочетания и способы их передачи на вьетнамский язык. Authors: Nguyễn Đức Hùng. Hội thảo KH Học viện Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va. No: MGIMO-1998. Pages: 30-31. Year 1998. (Apr 5 2012 7:50PM)
[4]Article: Валентность слова в русском cловосочетании. Authors: Nguyễn Đức Hùng. Hội nghị Khoa học Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam tại LB Nga, Mát-xcơ-va. No: ISBN 5-89081-017-0. Pages: 156-165. Year 1998. (Apr 5 2012 7:57PM)
[5]Article: Проблемы изучения русских глагольных словосочетаний. Authors: Nguyễn Đức Hùng. Hội nghị KH quốc tế Hiệp hội Quốc tế Giảng viên Ngôn ngữ và Văn học Nga “Lý thuyết và thực tiễn ngành Nga ngữ học trên thế giới”, Mát-xcơ-va
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: ISBN 5-89209-098-1. Pages: 86-87. Year 1997.
(Apr 5 2012 7:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn