Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,135

 Đầu tư và sử dụng trang thiết bị hiện đại trong dạy-học ngoại ngữ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Hùng
Nơi đăng: Kỷ yếu HNKH Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng lần thứ 2; Số: 2 (2006);Từ->đến trang: 72-79;Năm: 2006
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn