Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,366

 Проблемы изучения русских глагольных словосочетаний
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Hùng
Nơi đăng: Hội nghị KH quốc tế Hiệp hội Quốc tế Giảng viên Ngôn ngữ và Văn học Nga “Lý thuyết và thực tiễn ngành Nga ngữ học trên thế giới”, Mát-xcơ-va
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: ISBN 5-89209-098-1;Từ->đến trang: 86-87;Năm: 1997
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn