Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,214

 Foreign Investors' Perceived Benefits of Cooperation among Local Governments in FDI Attraction: A Study at the Key Economic Zone of Central Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hiệp*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 6(115).2017;Từ->đến trang: 73-77;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên dữ liệu khảo sát các đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài có quan tâm đầu tư tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, bài báo này nghiên cứu mức độ lợi ích được các nhà đầu tư cảm nhận thu được từ hoạt động liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh có cạnh tranh giữa các địa phương này. Kết quả nghiên cứu cho thấy hợp tác được cảm nhận đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư hơn là cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh tổng thể của vùng được tăng cường, điều kiện nguồn cung đầu vào được cải thiện và điều kiện thị trường đầu ra được xúc tiến là sự thay đổi lợi ích mang lại cho nhà đầu tư từ hoạt động hợp tác. Các hoạt động hợp tác có xem xét đến lợi ích dài hạn của nhà đầu tư, động cơ đầu tư cũng như lợi ích theo quy mô và phạm vi nên được ưu tiên xúc tiến nếu muốn đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài thông qua liên kết giữa các địa phương trong vùng.
ABSTRACT
Based on the data from a survey among foreign investors having investment interest in the Key Economic Zone of Central Vietnam, this study examines perceived benefits to investors brought forth by cooperation in FDI attraction among local governments in the context of FDI competition. Findings imply that the cooperation is perceived to be more beneficial to investors than competition. Enhanced overall competitiveness, improved factor conditions and boosted market conditions can be seen as the changes in benefits that are accrued to cooperation. This study hints that cooperative activities taking into consideration long-term interests and investment motives of investors and merits of scale and scope should be prioritized in cooperation agenda if the governments want to attract more FDI via cooperation channel.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn