Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cấu trúc, quản lý và lãnh đạo trong quản trị liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (Economic Studies). Số: 1(476). Trang: 63-71. Năm 2018. (Apr 6 2018 4:57PM)
[2]Bài báo: Phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu khám phá định tính. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Thị Thúy Hằng. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 114/2018. Trang: 55-63. Năm 2018. (Apr 6 2018 5:05PM)
[3]Bài báo: Môi trường quản trị liên kết vùng giữa các địa phương Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung: Nghiên cứu trường hợp liên kết thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 123/2018. Trang: 26-33. Năm 2018. (Dec 21 2018 3:10PM)
[4]Bài báo: Liên kết giữa các địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung: Lợi ích, chi phí và rủi ro. Tác giả: Nguyễn Hiệp . Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Journal of Economics & Development). Số: 243. Trang: 43-51. Năm 2017. (Oct 3 2017 2:23PM)
[5]Bài báo: Nội dung các hoạt động liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước nước: Trường hợp Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Khoa học Kinh tế (Journal of Economic Studies). Số: 5(03)2017. Trang: 1-11. Năm 2017. (Oct 3 2017 2:33PM)
[6]Bài báo: Cơ chế liên liên kết vùng theo cách tiếp cận hành động tập thể thuộc phạm vi thể chế: Trường hợp Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (Economic Studies). Số: 10(473) 10-2017. Trang: 52-59. Năm 2017. (Jan 3 2018 6:07PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu nhu cầu liên kết vùng phục vụ phát triển: Trường hợp hợp tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Hiệp . Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 111/2017. Trang: 23-30. Năm 2017. (Feb 12 2018 10:10AM)
[8]Bài báo: Quản lý nhà nước cấp địa phương về bảo hiểm xã hội trong bối cảnh môi trường pháp lý thay đổi: Nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Nguyễn Hiệp*; Trần Thị Quý Thanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 91. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[9]Bài báo: Foreign Investors' Perceived Benefits of Cooperation among Local Governments in FDI Attraction: A Study at the Key Economic Zone of Central Vietnam. Tác giả: Nguyễn Hiệp*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(115).2017. Trang: 73-77. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[10]Bài báo: Liên kết giữa các địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trường hợp liên kết với các địa phương Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung của tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Hiệp*; Phan Văn Toàn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 10(95)2015. Trang: 69-75. Năm 2015. (Jan 15 2016 4:08PM)
[11]Bài báo: Các yếu tố tác động đến quyết định xuất khẩu: Nghiên cứu từ dữ liệu các doanh nghiệp dệt may tại các nước xuất khẩu dệt may chủ yếu Châu Á. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 4(04)2013. Trang: 14-26. Năm 2013. (Apr 25 2014 5:19PM)
[12]Tham luận: Chăm sóc người cao tuổi trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Trường hợp thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hiệp, Huỳnh Văn Thắng. Kỷ yếu HTKH phát triển kinh tế - xã hội Miền Trung - Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 200-209. Năm 2012.
(Apr 25 2014 5:07PM)
[13]Tham luận: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Trường hợp tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Hiệp, Lương Tình. Kỷ yếu HTKH phát triển kinh tế - xã hội Miền Trung - Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế.. Trang: 193-199. Năm 2012. (Apr 25 2014 5:16PM)
[14]Tham luận: Cạnh tranh và hợp tác trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa các địa phương: Một số vấn đề lý luận. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Kỷ yếu HTKH phát triển kinh tế - xã hội Miền Trung - Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế. Trang: 174-183. Năm 2012. (Apr 25 2014 5:12PM)
[15]Tham luận: Bàn về công cụ thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược trường đại học tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ IV Kỷ niệm 15 thành lập Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2010.
(Feb 15 2011 11:34AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Attracting and Retaining Employees in Garment companies in Quang Ngai Province: Situation and Solution. Authors: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Thúy Hằng. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Pages: 149-156. Year 2019. (Jul 8 2020 9:13AM)
[2]Presentations: The Influence of Organizational Commitment on Organizational Citezenship Behavior: A Study in Banking Sector in Vietnam. Authors: Nguyễn Hiệp và Trần Thị Bích Thảo. BAASANA 2018 International Conference Proceedings (ISSN: 2471-6847). Pages: 1-17. Year 2018. (Jul 9 2019 4:37PM)
[3]Presentations: Determinants of Export Intensity in the Textile and Clothing Industry in Major Asian Exporting Countries. Authors: Nguyễn Hiệp. BAASANA 2018 International Conference Proceedings (ISSN: 2471-6847). Pages: 118-136. Year 2018. (Jul 9 2019 4:49PM)
[4]Presentations: Export Intensity and Impacts from Firm Characteristics, Domestic Competition and Domestic Constraints in Vietnam: A Micro-data Analysis. Authors: Hiep, N. and S. Nishijima. The 5th Asia-Pacific Economics Association International Conference; University of California, USA
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2009.
(Feb 15 2011 11:38AM)
[5]Presentations: Superiority of Exporters and the Causality between Exporting and Firm Characteristics in Vietnam. Authors: Hiep, N. and H. Ohta. The 4th Asia-Pacific Economics Association International Conference; Bejing, China. Year 2009. (Feb 15 2011 11:40AM)
[6]Presentations: Exports as Determinant of Firm Heterogeneity: The Case of Vietnam. Authors: Hiep, N. and H. Ohta
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Workshop on Corporate Growth Strategies; Yokohama National University, Yokohama, Japan
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2008.
(Feb 15 2011 11:43AM)
[7]Presentations: Entry Costs and Heterogeneous Characteristics of Firms in the Decision to Export: Empirical Evidence from Firm-Level Data in Vietnam. Authors: Hiep, N. and H. Ohta, “. The 40th Workshop of Vietnam Development Forum; National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan. Year 2008. (Feb 15 2011 11:48AM)
[8]Article: Efficiency in International Trade with Firm Heterogeneity and Networks. Authors: Hiep, N. and H. Ohta
marriage affairs open i want an affair
. Review of Development Economics. No: Vol. 11, No. 2. Pages: 217-231. Year 2007. (Feb 15 2011 11:45AM)
[9]Presentations: Effects of the Degree of Firm Heterogeneity on the Number of Firms and International Trade under Monopolistic Competition. Authors: Hiep, N. and H. Ohta. The 2nd Asia-Pacific Economics Association International Conference; Seattle, USA. Year 2006. (Feb 15 2011 11:50AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn