Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế công cộng
Ngành: Kinh tế học
 2015 Học viên cao học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Kinh tế vĩ mô phân tích
Ngành: Kinh tế học
 2014 Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị chiến lược toàn cầu
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 1998 Học viên cao học, sinh viên đại học.  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn