Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,688

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.. Chủ nhiệm: GS.TS. Trương Bá Thanh. Thành viên: PGS.TS. Bùi Quang Bình; GS.TS. Hiroshi Ohta; GS.TS. Nguyễn Đức Thọ; GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn; TS. Nguyễn Hiệp; PGS.TS. Bùi Tất Thắng; PGS.TS. Trần Đình Thiên; PGS.TS. Đào Hữu Hòa; GS.TS. Hồ Đức Hùng; Th.S Đặng Thị Thạch. Mã số: KX.04/11-15. Năm: 2016. (Jul 29 2020 11:13AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hiệp. Thành viên: GS.TS. Hiroshi Ohta, PGS.TS. Đào Hữu Hòa, TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, PGS.TS. Lê Văn Huy, TS. Lương Văn Khôi, TS. Phan Văn Tâm, Th.S Phan Kim Tuấn, Th.S Đặng Thị Thạch. Mã số: B2013-04-13. Năm: 2016. (Aug 3 2016 8:58AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Các yếu tố môi trường kinh doanh nội địa ảnh hưởng đến hành vi xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may ở các nước đang phát triển châu Á.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hiệp. Thành viên: Phan Kim Tuấn, Đặng Thị Thạch. Mã số: Đ2011-04-05. Năm: 2013. (Apr 25 2014 5:22PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng công tác thanh toán quốc tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hiệp. Mã số: T1999-01. Năm: 2000. (Feb 15 2011 11:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn