Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nội dung các hoạt động liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước nước: Trường hợp Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hiệp
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế (Journal of Economic Studies); Số: 5(03)2017;Từ->đến trang: 1-11;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này xem xét nội dung hoạt động liên kết vùng trong thu hút FDI của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tám nhóm nội dung liên kết được đưa ra khảo sát ý kiến chính quyền địa phương và doanh nghiệp nước ngoài. Bằng các phân tích thống kê, kết quả nghiên cứu cho thấy liên kết nội vùng trong thu hút FDI vẫn còn ở mức thấp và kỳ vọng mở rộng liên kết là rất lớn, đặc biệt là liên kết xúc tiến đầu tư, liên kết cải thiện môi trường đầu tư và phối hợp định hướng ngành và dự án đầu tư ưu tiên thu hút. Các bình luận được trình bày dựa trên phân tích điều kiện thực tế của Vùng, mong đợi của chính quyền, đặc trưng liên kết khu vực công, mục tiêu đầu tư của các nhà đầu tư tiềm năng và mong đợi của họ về nội dung liên kết. Nhiều hướng ưu tiên nội dung liên kết trong tương lai được đề xuất hàm ý chính sách, kỳ vọng có giá trị tham khảo đối với các cơ quan thu hút FDI của Vùng.
ABSTRACT
This study examines potential areas of collaboration among local governments in FDI attraction at the Key Economic Zone of Central Vietnam. Eight areas of possible collaboration are operationized into questionnaires in a survey of civil staff in charge of FDI attraction and that of representatives of foreign firms interested in investing into the region. Via statistical analysis, this research finds that regional cooperation in all possible areas is perceived to be at low level and there are still much room for further collaboration, especially in improvement of investment environment, investment promotion and setting of prioritized industries and projects. In-depth discussion is made, based on analysis of current regional conditions, local government’s expectation, charateristics of public cooperation, and targets and expectation of potential investors. Various implications on prioritized areas of coopeartions are also recommended, expected to be of reference value to the system of FDI attraction in the region.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn