Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,605

 Ảnh hưởng của cam kết gắn bó với tổ chức và hành vi công dân tổ chức: Nghiên cứu trong ngành ngân hàng tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hiệp và Trần Thị Bích Thảo
Nơi đăng: BAASANA 2018 International Conference Proceedings (ISSN: 2471-6847); Số: Vol. 8 FTU-1;Từ->đến trang: 1-17;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study examines the link from organizational commitment of employees to their organizational citizenship behavior in the context of the banking sector in Vietnam. The theoretical background underlying the relationship is derived from established literature of organizational behavior theories. Under factor analysis approach, we develop our scales of constructs and test hypotheses of interest using data from a survey of employees of bank offices based in Danang, a city where most of major banks have branches. The analysis finds that all the dimensions of organizational commitment (affective, continuance, and normative) significantly affect the exhibition of organizational citizenship behaviors (courtesy, civic virtue, individual initiative, and self-development). Specifically, the affective and normative commitments positively correlate with all the aspects of organizational citizenship behavior while continuance commitment does negatively. The findings reflect properly the situation of employment in the banking sector in Vietnam in the current wave of restructuring. This implies some hints for banking institutions in deploying organizational commitment in human resource management for the purpose of developing stronger citizenship behaviors of employees.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn