Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,277

 Entry Costs and Heterogeneous Characteristics of Firms in the Decision to Export: Empirical Evidence from Firm-Level Data in Vietnam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hiep, N. and H. Ohta, “
Nơi đăng: The 40th Workshop of Vietnam Development Forum; National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn