Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,295,077

 Ứng dụng phần mềm Praat trong việc chỉnh âm tiếng Pháp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống; Số: 11;Từ->đến trang: 11-16;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc học ngoại ngữ đòi hỏi phải có kiến thức về ngôn ngữ cũng như mức độ phát âm chuẩn xác tối thiểu để có thể giao tiếp được bằng tiếng nước ngoài. Tiếng Pháp là một ngôn ngữ có nhiều âm khác biệt với tiếng Việt và tiếng Anh, cho nên lỗi phát âm tiếng Pháp khá đa dạng và không nhất quán giữa các đối tượng người học tại Đại học Đà Nẵng. Vì vậy việc chỉnh âm cần thích ứng với đặc trưng phát âm của từng đối tượng. Nguyên cứu nhằm ứng dụng phần mềm Praat để đo lường các giá trị formant của âm do người học thực hiện, xác định đặc tính cấu âm để từ đó phân tích nguyên nhân dẫn đến lỗi phát âm và đề nghị biện pháp chỉnh âm phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. Từ khóa: giá trị formant, phát âm, lỗi phát âm, nguyên âm, chỉnh âm.
ABSTRACT
Learning language requires a knowledge of the language as well as the degree minimum of correct pronunciation to be able to use in communicating in a foreign language. French is a language with many different sounds from Vietnamese and English, so the errors of French pronunciation is quite diverse and inconsistencies between the students at Danang University. Thus, the pronunciation correcting need to adapt the pronunciation characteristic of each person. Research to applications Praat sofware to measure the value of sound formant done by learners, identifying the characteristic of sound structure from which analyzes the cause of the error and suggest the measures appropriate to correct the pronuncitation for each specific case. Key works: formant values, pronunciation, errors of pronunciation, vowels, correct the pronunciation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn