Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,300,714

 Sự giao thoa ngữ âm học Việt - Pháp. Thực trạng phát âm của sinh viên tiếng Pháp chuyên ngữ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ nhất, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 101 - 106;Năm: 2004
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn