Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,408

 An Investigation Into Potential Application of Liquid-metal batteries to Hybrid Electric Vehicles
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Minh Man, Nguyen Le Chau Thanh, Pham Minh Nhan
Nơi đăng: International Conference: “DÉVELOPPMENT DURABLE DES TRANSPORTS EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET L’ÉMISSION DE CO2 DU MOYEN DE TRANSPORT; Số: ISBN;Từ->đến trang: 12-17;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn