Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,878

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có đốt nóng trung gian tác nhân sấy. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Công Vinh . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531 ; Vol. 17; No 1.2, 2019;. Trang: pp 49-52. Năm 2019. (Oct 31 2019 4:24PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán tháp giải nhiệt ứng dụng trong kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí. Tác giả: Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành, NC Vinh, NLC Thành. Tạp chí Khoa học Công nghê, Đại học Thái Nguyên. Số: 13. Trang: 59-65. Năm 2018. (Jun 14 2019 9:11AM)
[3]Bài báo: Mô phỏng số dòng chảy rối qua tấm phẳng bằng OpenFOAM. Tác giả: Nguyễn Hoài, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 02. Trang: 176-181. Năm 2017. (Mar 19 2017 5:34PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tận dụng nhiệt từ khí xả động cơ. Tác giả: Nguyễn Hữu Huệ, Chu Mai Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí KH&CN, Bộ GD và ĐT, ĐHĐN. Số: 1 (18)/2007. Trang: 20-25. Năm 2017. (Oct 31 2019 4:26PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu xăng-ethanol cho động cơ đốt trong kéo máy phát điện cỡ nhỏ. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành; Phạm Minh Mận;Nguyễn Hoài. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 02. Trang: 187-196. Năm 2017. (Mar 19 2017 5:22PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải của khói lò hơi công nghiệp để gia nhiệt cho không khí và nước cấp. Tác giả: Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 02. Trang: 104-109. Năm 2017. (Mar 19 2017 5:40PM)
[7]Bài báo: Xây dựng chương trình tính toán các thông số nhiệt động của chu trình công tác của động cơ đốt trong. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Phạm Minh Mận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 104-109. Năm 2012. (Mar 17 2014 10:18PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành chất ô nhiễm trong quá trình cháy của nhiên liệu cồn (ethanol). Tác giả: Trần Lực Sỹ, Nguyễn Lê Châu Thành, Glaude Pierre-Alexandre-Leclere Frédérique,. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 90-96. Năm 2012. (Mar 17 2014 10:21PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu tận dụng nhiệt từ khí xả động cơ. Tác giả: Nguyễn Hữu Huệ, Chu Mai Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KH&CN, Bộ GD và ĐT, ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1 (18)/2007. Năm 2007.
(May 20 2011 11:30AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng cồn Ethanol cho xe máy Wave 110. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Trần Lực Sỹ, Phan Thanh Hải. Tập san KH & CN, ĐHĐN, Trường CĐCN. Số: 123. Trang: 01-06. Năm 2007. (May 20 2011 11:32AM)
[11]Bài báo: Đề xuất phương án kết cấu hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng cồn trên xe gắn máy. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Lê Châu Thành. Tuyển tập các bài báo khoa học, Hội nghị khoa học lần thứ 20, phân ban Động cơ Đốt trong, ĐHBK Hà Nội
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2006.
(May 20 2011 11:28AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Studying of Drying of Beef Marinated in Spices by Combining between Heat Pump and Infracted Energy. Authors: Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành, NC Vinh, NLC Thành. Tạp chi Khoa học Công nghệ Quốc tế www.ijrerd.com. No: Issue 05. Pages: PP. 08-14. Year 2019. (Jun 14 2019 9:04AM)
[2]Article: Using the Optimal Design for the Vehicle Dynamics to Achieve Maximum Tire’s Friction Force in Rear Axle. Authors: Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Công Vinh, NLC Thành, H Thắng, N Hoài, NC Vinh. Tạp chi Khoa học Công nghệ Quốc tế www.ijrerd.com International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA) ISSN: 2455-7137. No: 3. Pages: 01-06. Year 2019. (Jun 14 2019 9:08AM)
[3]Article: Dynamic Measurement for Detecting the Road of an Autonomous Vehicle Using, the Proximity Sensor. Authors: Hoàng Thắng, Nguyễn Hoài, Nguyễn Lê Châu Thành, Lê Xuân Khoa, Phùng Minh Tùng . Đăng trên LNICST có SJR đều được lập chỉ mục trong Elsevier/Scopus database. No: ISSN: 1867-8211, Volume 1, Issue 266. Pages: PP 171-179. Year 2018. (Oct 31 2019 4:17PM)
[4]Article: An experimental investigation into thermal energy storage of a coil-in-shell heat exchanger connected to a heat pump using different refrigerants. Authors: Minh Man Pham, Cong Vinh Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen, Minh Nhan Pham, Hoai Nguyen. The IRES – 55th International conferences on Economics and Social Sciences, Auckland, New Zealand. No: 978-9386083-07-4. Pages: 12-17. Year 2016. (Jul 17 2016 8:25AM)
[5]Article: An experimental investigation into thermal energy storage of a coil-in-shell heat exchanger connected to a heat pump using different refrigerants. Authors: M. Man Pham, C. Vinh Nguyen, L.C. Thanh Nguyen, Hoai Nguyen. Proceedings of the IRES 35th International Conference, Auckland, New Zealand. No: ISBN: 978-93-86083-07-4. Pages: 12-17. Year 2016. (Jul 17 2016 8:44AM)
[6]Article: Noise pollution from vehicles in Da Nang city: Problems and Solutions. Authors: Phạm Minh Mận, Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Hoài. Actes Du Séminaire "Politiques De Transport Face Au Changement Climatique. No: HN,24/02/2016. Pages: 112-120. Year 2016. (Jul 17 2016 8:47AM)
[7]Article: Numerical Simulation of Supersonic Flow and Shockwave Using OpenFOAM. Authors: Hoai Nguyen, Minh Man Pham, Le Chau Thanh Nguyen. 5th World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology, Basha Research Corporation. No: ISBN:978-81-930222-2-1. Pages: xxx -xxx. Year 2016. (Jul 17 2016 8:54AM)
[8]Article: Improve Static Performance Identification of Inductive Proximity Sensor for a Mobile Robot. Authors: Hoai Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen. MATEC Web of Conference, Open Access. No: 05005, ISSN: 2261-236X. Pages: 1-4. Year 2016. (Jul 17 2016 8:57AM)
[9]Article: Computation and Testing the Potential Flow Surrounded Cylinderical by Using OpenFOAM. Authors: Hoai Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen, Minh Man Pham. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. No: No: Vol.01, Issue 06, ISSN: 2455-7137. Pages: 01-06. Year 2016. (Mar 19 2017 5:54PM)
[10]Article: Comparison of Static Performance of Inductive Proximity Sensors for a Mobile Robot. Authors: Nguyen Hoai, Tsing-Tshih Tsung, Nguyen Le Chau Thanh, Pham Minh Man. Hội Nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc (Nhà Xuất Bản Đà Nẵng). No: 978-604-84-1272-2. Pages: 344-352. Year 2015. (Jul 17 2016 8:22AM)
[11]Article: An Investigation Into Potential Application of Liquid-metal batteries to Hybrid Electric Vehicles. Authors: Pham Minh Man, Nguyen Le Chau Thanh, Pham Minh Nhan. International Conference: “DÉVELOPPMENT DURABLE DES TRANSPORTS EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET L’ÉMISSION DE CO2 DU MOYEN DE TRANSPORT. No: ISBN. Pages: 12-17. Year 2014. (Jul 17 2016 8:39AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn