Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,288

 Mô phỏng số dòng chảy rối qua tấm phẳng bằng OpenFOAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoài, Nguyễn Lê Châu Thành
Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số: 02;Từ->đến trang: 176-181;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, OpenFOAM được biết như là một công cụ rất phổ biến để ứng dụng mô phỏng trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, đặc biệt trong tính toán động lực học chất lỏng. Trong bài báo này, bằng việc mô phỏng dòng chảy rối qua một tấm phẳng, một số vấn đề cơ bản của dòng chảy rối đã được giải quyết rõ ràng và trực quan hơn. Đó là mối liên hệ giữa các thông số khác nhau của dòng chảy rối, chẳng hạn như: Vận tốc dòng chảy, áp suất dòng chảy, động năng rối, tiêu tán rối. Trên cơ sở lý thuyết về phương pháp thể tích hữu hạn và lựa chọn mô hình rối k- e, kết quả nhận được thể hiện sự phụ thuộc rất lớn của các thông số động lực học và vị trí, hình dạng của tấm phẳng nơi dòng chảy đi qua. Đồng thời, bản chất của các hiện tưởng vật lý từ dòng chảy rối cũng được so sánh và phân tích, đó có thể là cơ sở cho việc dự đoán cấu trúc thực của dòng chảy trong tương lai.
ABSTRACT
Nowadays, OpenFOAM has become a very popular tool for research work in different fields and especially, in computational fluid dynamics. In this paper, by the turbulence flow over the flat plate is simulated. Additionally, some basics of turbulence has been resolved clearly and more intuitive. It is the relationship between the various parameters of turbulence, such as: velocity, pressure, kinetic energy, and so on. Based on the theory of finite volume method of choice for k-e turbulence model, the results indicate that the relationship between the aero-dynamics parameters depends heavily on the position and shape of a flat plate that flows go through. The physical mechanisms of these phenomena are analyzed, which can be a basis for predicting the structure of dynamic flows in real-world operation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn