Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,036

 Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải của khói lò hơi công nghiệp để gia nhiệt cho không khí và nước cấp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành
Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số: 02;Từ->đến trang: 104-109;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường là vấn đề nóng mang tính thời sự ở Việt Nam. Để góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì việc thu hồi nhiệt thải từ khói lò của lò hơi công nghiệp là rất cần thiết. Bài báo tập trung nghiên cứu phương án thu hồi nhiệt khói thải của lò hơi công nghiệp để gia nhiệt cho nước cấp và không khí. Kết quả nghiên cứu lý thuyết cho thấy, khả năng tận dụng nhiệt thải từ khói lò để nâng cao hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường là có ý nghĩa rất lớn. Trên cơ sở lý thuyết truyền nhiệt, chúng tôi xây dựng chương trình tính toán thiết kế bộ sấy không khí và bộ hâm nước bằng phần mềm Visua Basic 6.0 nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu thực nghiệm đạt kết quả tốt hơn.
ABSTRACT
Saving energy and protecting the environment are important issues in Vietnam. Waste heat recovery from waste gases of industrial boilers is needed to achieve energy saving and efficiency. The article is aimed at investigating a plan of waste heat recovery from waste gases of industrial boilers to heat industrial water and air. Experimental results show great possibilities of taking advantage of waste heat from waste gases of industrial boilers to improve performance and fuel economy and protect the environment. On the basis of heat transfer theory, we have built a program calculating air heaters and heating boilers, using Visua Basic 6.0 to support the empirical study for better results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn