Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,444

 Purification of R-phycoerythrin from a marine macroalga Gracilaria gracilis by anion-exchange chromatography
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Justine Dumay Huu Phuoc Trang Nguyen, Michèle Morançais, Paul Déléris, Joël Fleurence, Chau Thanh Nguyen-Le, Khanh Ha Vo
Nơi đăng: Journal of Applied Phycology SCI, Q1; Số: SCI, Q1;Từ->đến trang: 40-47;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn