Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Using recording technique for error correction in teaching speaking skill for fisrt-year students at the University of Foreign Language Studies, University of Danang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Ngoc Nhat Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: The 3rd International Conference on Tesol organized by SEOMEO RETAC, TESOL-HCM, Curtin Univer. & UFLSUD
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 8.2012;Từ->đến trang: 11-12;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn