Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The Use of Sociolinguistically Rich Pedagogical Dialogues in Teaching Conversational English. Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 70. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: Sử dụng Bảng tiêu chí đánh giá độ mạch lạc cho kĩ năng viết bài văn tranh luận của sinh viên khoa Anh, trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh*; Đoàn Ngọc Thảo Chi. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 73. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[3]Bài báo: Khảo sát hiệu quả sử dụng Kỹ năng dự đoán đáp án khi làm bài nghe dạng điền vào chỗ trống. Tác giả: Phan Sỹ Cường, Hạ Ngọc Khánh Châu, Nguyễn Ngọc Nhật Minh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 10. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[4]Bài báo: Khảo sát lỗi phổ biến trong sử dụng mạo từ xác định "the" của học sinh lớp 10 và đề xuất giải pháp ghi nhớ cách dùng mạo từ "the" bằng thơ. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy; Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 92. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[5]Bài báo: Error Identification and Correction with Recording Techniques for EFL Second-year Students’ Speaking Skills Used in Topic-based Individual Talks in Speaking Class at College of Foreign Languages, the University of Danang. Tác giả: Nguyen Ngoc Nhat Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng/Journal of Science and Technology. Số: 6(67)2013. Trang: 185-192. Năm 2013. (Aug 15 2013 3:29PM)
[6]Bài báo: Khảo sát tình hình sử dụng từ điển tiếng Anh của sinh viên năm thứ 2 khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh, Hồ Thị Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng/Journal of Science and Technology. Số: 7(68)2013. Trang: 170-177. Năm 2013. (Jun 27 2013 4:47PM)
[7]Bài báo: Recording technique: Possible implications in teaching and learning speaking skills for EFL learners. Tác giả: Nguyen Ngoc Nhat Minh. Journal of Science - Hue University. Số: 70(1)2012. Trang: 143-153. Năm 2012. (Sep 7 2012 2:57PM)
[8]Bài báo: Sử dụng kỹ thuật ghi âm để chữa lỗi trong việc giảng dạy kỹ năng Nói cho sinh viên năm thứ 1 khoa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Dương Nguyên Trinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghê, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 44.2011. Trang: 260-268. Năm 2011.
(Oct 31 2011 11:16PM)
[9]Bài báo: Using recording technique for error correction in teaching pronunciation for first-year student at College of Foreign Languages, University of Danang. Tác giả: Nguyen Duong Nguyen Trinh, Nguyen Ngoc Nhat Minh . Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: Tập 8, số 08 năm 2011. Trang: 139-144. Năm 2011. (Nov 1 2011 10:32AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A book review of Maximize Your Reading 4. Authors: Minh Nguyen (Nguyễn Ngọc Nhật Minh). The Asian EFL Journal (main/quarterly journal). No: 23. Pages: 193-196. Year 2019. (Jul 3 2019 11:01AM)
[2]Presentations: Using recording technique for error correction in teaching speaking skill for fisrt-year students at the University of Foreign Language Studies, University of Danang. Authors: Nguyen Ngoc Nhat Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. The 3rd International Conference on Tesol organized by SEOMEO RETAC, TESOL-HCM, Curtin Univer. & UFLSUD
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 11-12. Year 2012.
(Sep 19 2012 5:01PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn