Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Error Identification and Correction with Recording Techniques for EFL Second-year Students’ Speaking Skills Used in Topic-based Individual Talks in Speaking Class at College of Foreign Languages, the University of Danang
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Ngoc Nhat Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng/Journal of Science and Technology
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 6(67)2013;Từ->đến trang: 185-192;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên hiệu quả khảo sát đàm thoại theo cặp của SV năm nhất, phương thức ghi âm (PTGA) tiếp tục được thử nghiệm trong lớp dạy nói cho SV năm hai trong vòng bốn tháng để xác minh hiệu quả của phương thức này nhằm phát hiện, sửa lỗi cho SV trong bài nói cá nhân (BNCN). Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các bản ghi âm trước và sau quá trình sửa lỗi từ hai nhóm SV (thử nghiệm và thông thường). Để có dữ liệu tin cậy, các lỗi phát hiện được đánh giá bằng một bộ các tiêu chuẩn trên năm khía cạnh ngôn ngữ khi trình bày BNCN. Hơn nữa, sự tiến bộ của SV trong quá trình nghiên cứu cũng được kiểm tra, thảo luận giữa nhà nghiên cứu và hai GV tiếng Anh khác. Bài báo trình bày các lỗi phổ biến SV năm hai thường mắc phải khi trình bày BNCN, sự tiến bộ đạt được, phát hiện và sửa chữa lỗi bằng PTGA, cuối cùng là đề xuất mô hình dạy mẫu với sự trợ giúp của PTGA được sử dụng một cách hiệu quả trong lớp học nói.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Based on its investigated efficiency on first-year learners’ pair conversations, Recording technique (RT) (audio) was further piloted in the speaking class for second-year students within four months to verify its effectiveness in error identification and correction for students’ topic-based individual talks. Research data were collected from the recordings before and after the error correction from both target learners (experimental group) and control group learners. To collect reliable data, the spotted errors were evaluated owing to a set of criteria that involves five language aspects intended for effective individual performance. Also, the improvement was examined and discussed between the researcher and two other teachers of English. This paper presents a brief summary of common speaking errors identified in the second-year students’ performances and their improvements after being corrected with RT, followed by a recommended teaching model in which RT can be effectively used in the classroom environment.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn