Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát việc sử dụng kỹ thuật ghi âm để sửa lỗi trong việc dạy kỹ năng nói cho sinh viên năm 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
(Error Identification and Correction with Recording Techniques for Teaching EFL Second-year Students’ Speaking Skills at University of Foreign Languages, the University of Danang)
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Nhật Minh; Thành viên:  
Số: T2012-04-15 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Based on its investigated efficiency on first-year learners’ pair conversations, Recording technique (RT) (audio) was further piloted in the speaking class for second-year students within four months to verify its effectiveness in error identification and correction for students’ topic-based individual talks. Research data was collected from the recordings before and after the error correction from both target learners (experimental group) and control group learners. To collect reliable data, the spotted errors were evaluated owing to a set of criteria that involves five language aspects intended for effective individual performance. Also, the improvement was examined and discussed between the researcher and two other teachers of English. This paper presents a brief summary of common speaking errors identified in the second-year students’ performances and their improvements after being corrected with RT, followed by a recommended teaching model in which RT can be effectively used in the classroom environment.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn