Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,316

 Overview and Analysis of Industry in Vietnam Under Taiwan’s Southbound Policy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tzu-Yi Yang, Nguyen Phuc Nguyen, Wen Chuan-Fu, and Chia-Jui Peng
Nơi đăng: Management and Economics Review; Số: 5 (1);Từ->đến trang: 108-124;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study analyzes which industries suitable for entering into one of the southbound policy countries, Vietnam, under Taiwan’s southbound policy. The research period is from Jan. 05 2009 to October 01 2019, and the research results show that currently suitable for entry into the Vietnam industries are slightly different due to Ho Chi Minh and Hanoi markets.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn