Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,758

 Brand equity in a tourism destination: A case study of domestics tourists in Hoi An city, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vinh Trung Tran, Nguyen Phuc Nguyen, Phuong Thi Kim Tran, Tuan Nien Tran & Thuan Thi Phuong Huynh
Nơi đăng: Tourism Review (SSCI, ABDC ranking: B, Q1); Số: 74 (3);Từ->đến trang: 704-720;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper aims to propose and investigate the relationships among the components of brand equity, and examining the effects of these components on overall destination brand equity in Hoi An tourism destination, Vietnam, from the perspective of domestic tourists.
ABSTRACT
This paper aims to propose and investigate the relationships among the components of brand equity, and examining the effects of these components on overall destination brand equity in Hoi An tourism destination, Vietnam, from the perspective of domestic tourists.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn