Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,914

 Mô phỏng quá trình cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng sinh học.Tác giả: Dương Việt Dũng, Nguyễn Quang Trung. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2015. ISSN 1859-4182. Trang:128-138. Xuất bản tháng 6/2016.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Việt Dũng, Nguyễn Quang Trung
Nơi đăng: TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2015; Số: Năm 2016;Từ->đến trang: 128-138;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày mô hình và kết quả tính toán quá trình cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng sinh học với các tỷ lệ ethanol khác nhau. Mô hình cháy được xây dựng trên cơ sở kết hợp mô hình cân bằng năng lượng, mô hình động năng rối, mô hình tính nhiệt động hỗn hợp và mô hình cháy với ngọn lửa rối. Mô hình được tính toán bởi công cụ tính toán động lực học chất lỏng ba chiều (3D-CFD). Kết quá tính toán từ mô hình xác định thành phần hỗn hợp của môi chất, diễn biến áp suất và nhiệt độ của môi chất trong quá trình nén và quá trình cháy giãn nở của động cơ. Với kết quả tính toán được cho thấy quá trình cháy của xăng sinh học có quy luật tương tự quá trình cháy của xăng. Sự có mặt của oxy trong ethanol làm tăng tốc độ cháy, vì thế làm tăng tốc độ tỏa nhiệt. Tuy nhiên khi tỷ lệ ethanol trong xăng sinh học vượt quá 50% làm giảm nhiệt trị của hỗn hợp khiến cho nhiệt độ cực đại và áp suất cực đại của quá trính cháy giảm.
ABSTRACT
This paper presents the results of models and computational combustion of spark ignition engines using gasohol with different ratios of ethanol. The combustion models are built on the basis of energy balance models, kinetic energy models, thermodynamic mixing models and turbulent flame combustion models. The model is calculated by computing tools fluid dynamics of three-dimensional (3D-CFD). Results calculated from the model to determine component mixture, pressure and temperature change in combustion chamber in the compression, combusstion and expansion process of engine. With the calculated results show that combustion of gasohol has similar rules combustion of gasoline. The presence of oxygen in ethanol increases the firing rate, thus increasing the rate of heat generation. However the ratio of ethanol in gasohol exceeds 50% reduces the heating value of the mixture causes the maximum temperature and maximum pressure of combustion be reduced..
[ nam 2015-2016.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn