Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nguyenquangtrung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,623,015

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô phỏng quá trình cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng sinh học.Tác giả: Dương Việt Dũng, Nguyễn Quang Trung. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2015. ISSN 1859-4182. Trang:128-138. Xuất bản tháng 6/2016. Tác giả: Dương Việt Dũng, Nguyễn Quang Trung. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2015. Số: Năm 2016. Trang: 128-138. Năm 2016. (Apr 2 2017 9:26PM)
[2]Bài báo: MÔ PHỎNG SỰ VẬN ĐỘNG DÒNG MÔI CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH NẠP Ở ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỤNG NHIÊN LIỆU XĂNG-ETHANOL. Tác giả: Dương Việt Dũng , Nguyễn Quang Trung. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2013. Số: 2014. Trang: 112-120. Năm 2015. (Apr 2 2017 9:44PM)
[3]Bài báo: Mô hình nhiệt động tính nhiệt độ môi chất công tác động cơ đánh lửa cưỡng bức từ dữ liệu áp suất. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: Số: 5 [90]. Trang: 93-97. Năm 2015. (Apr 2 2017 9:59PM)
[4]Bài báo: Mô hình tính nhiệt độ trong buồng cháy động cơ diesel phun gián tiếp từ dữ liệu áp suất buồng cháy phụ. Tác giả: Dương Việt Dũng, Nguyễn Quang Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 01(2014). Trang: 76-85. Năm 2014.
(Jun 5 2014 9:33AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm xác định tỷ lệ tham dự của ethanol trên động cơ diesel phun gián tiếp sử dụng lưỡng nhiên liệu ethanol-diesel. Tác giả: Nguyễn Quang Trung. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Trường đại học Quảng Bình
marriage affairs open i want an affair
. Số: 04. Trang: 56-64. Năm 2013.
(Jun 5 2014 9:34PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The effect of ethanol, butanol addition on the equivalence air-fuel ratio, engine performance and pollutant emission of an SI engine using gasohol fuels. Authors: Nguyen Quang Trung ; Huynh Tan Tien ; Phan Minh Duc. IEEE-System Science and Engineering (ICSSE), 2017 International Conference on. No: 10.1109/ICSSE.2017.8030941. Pages: 579-583. Year 2017. (Sep 19 2017 11:34AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn