Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,923

 MÔ PHỎNG SỰ VẬN ĐỘNG DÒNG MÔI CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH NẠP Ở ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỤNG NHIÊN LIỆU XĂNG-ETHANOL
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Việt Dũng , Nguyễn Quang Trung
Nơi đăng: TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2013; Số: 2014;Từ->đến trang: 112-120;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả mô phỏng sự vận động và trạng thái của dòng môi chất đa pha trong quá trình nạp của động cơ thực nghiệm Daewoo 1.6L DOHC sử dụng nhiên liệu xăng-ethanol bằng công cụ mô phỏng số động lực học dòng chảy (CFD) của bộ phần mềm ANSYS-FLUENT. Mô hình 3D đường nạp và buồng cháy động cơ được xây dựng bằng công cụ CAD của phần mềm CATIA và chia lưới bằng công cụ ICM có trong trong phần mềm ANSYS. Quá trình tính toán được dựa trên mô hình rối k – epsilon. Kết quả tính toán thể hiện sự phân bố trường vận tốc, áp suất và nhiệt độ cũng như thành phần của dòng môi chất trên đường nạp và trong buồng cháy của động cơ khi sử dụng xăng và khi sử dụng ethanol.
ABSTRACT
This paper shows the results simulating the motion and state of multi-phase fluid flow in the intake process of the experiment engine 1.6L DOHC Daewoo with gasoline-ethanol fuel by using CFD tool of the ANSYS-FLUENT software. 3D model of manifold and combustion chamber are built by CAD tool in CATIA software and are meshed by ICM tool in the ANSYS software. The approximate solutions is obtained by using k - epsilon turbulence model and finite difference – solid elements methods in FLUENT software. Reresults show the velocity, pressure, temperature and elements of the fluid flow in the manifold and combustion chamber of engine using gasoline and ethanol
[ 2017\2017m04d02_21_44_27Mo_phong_HN_CHTK_nam_2014_Duong_Viet_Dung_Nguyen_Quang_Trung_24_2.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn