Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,921

 Mô hình nhiệt động tính nhiệt độ môi chất công tác động cơ đánh lửa cưỡng bức từ dữ liệu áp suất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: Số: 5 [90];Từ->đến trang: 93-97;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày mô hình nhiệt động tính nhiệt độ môi chất công tác động cơ đánh lửa cưỡng bức từ dữ liệu áp suất theo góc quay trục khuỷu đo bằng cảm biến áp suất bố trí trong buồng cháy động cơ. Mô hình nhiệt động được xây dựng từ định luật nhiệt động I và phương trình trạng thái áp dụng cho thể tích môi chất công tác trong xylanh động cơ với giả thiết hằng số khí của môi chất không thay đổi, từ đó xác định được vi phân nhiệt độ theo vi phân áp suất và vi phân thể tích của môi chất. Kết quả tính toán từ mô hình cho phép xác định nhiệt độ và suất tỏa nhiệt của môi chất theo góc quay trục khuỷu trong chu trình nhiệt động cơ, là cơ sở để đánh giá và so sánh quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức theo điều kiện làm việc với các loại nhiên liệu khác nhau.
ABSTRACT
This paper presents thermodynamic model to calculate gas temperature of spark ignition engine by data of gas pressure follow crankshaft rotation angle. The model was built from the first law of thermodynamics and equation of state for working gas of cylinder volume with specific gas constant does not change, thereby determining the temperature differential form pressure differential and volume differential of working gas. Results calculated of the model allows determining the temperature and heat capacity of the working gas follow crankshaft rotation angle of engine thermodynamic cycle, as a basis for assessing and comparing combustion of spark ignition engine using several fuels.
[ 2017\2017m04d02_21_59_32Mo_hinh_tinh_nhiet_do_buong_chay1.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn