Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,623,162

 Mô hình tính nhiệt độ trong buồng cháy động cơ diesel phun gián tiếp từ dữ liệu áp suất buồng cháy phụ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Việt Dũng, Nguyễn Quang Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 01(2014);Từ->đến trang: 76-85;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày mô hình tính nhiệt độ buồng cháy động cơ phun gián tiếp từ dữ liệu áp suất đo bằng cảm biến áp suất đặt trong buồng cháy phụ. Mô hình tính nhiệt độ được xác lập trên cơ sở đồng nhất mật độ môi chất buồng cháy phụ với buồng cháy chính, từ đó xác định được chênh lệch áp suất và chênh lệch nhiệt độ giữa buồng cháy chính với buồng cháy phụ. Kết quả tính toán từ mô hình cho phép đánh giá quá trình cháy của động cơ diesel phun gián tiếp sử dụng lưỡng nhiên liệu ethanol-diesel.
ABSTRACT
This paper presents the model to calculate temperature in the combustion chamber of indirect injection diesel engine by data of secondary combustion chamber pressure. The model is established on the basis of uniform density fluid secondary combustion chamber with the main combustion chamber, thereby determining the pressure difference and the temperature difference between the combustion chamber to the secondary combustion chamber. Results of the model allows evaluation of combustion indirect injection diesel engine using ethanol-diesel fuel.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn